Algemene voorwaarden

HULP NODIG?

Door onze jarenlange praktijkervaring als beroepsimker en onze productkennis kunt u van ons een goed en eerlijk advies verwachten. In onze winkels vindt u een uitgebreid assortiment imkermaterialen: allerlei soorten bijenkasten, gereedschappen, kleding, ramen, kunstraat, potten en zo veel meer….

Neem contact op

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid.

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Het Honingmagazijn zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: “voorwaarden”) van toepassing.

1.2 Door een bestelling bij Het Honingmagazijn te plaatsen gaat besteller akkoord met deze voorwaarden.

1.3 Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Het Honingmagazijn gelden ook ten behoeve van eventueel door Het Honingmagazijn ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.

2.1 Alle aanbiedingen van Het Honingmagazijn zijn vrijblijvend. Het Honingmagazijn heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.4.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Het Honingmagazijn de bestelling heeft geaccepteerd. Het Honingmagazijn heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als de bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt de besteller daar van binnen vijf (5) werkdagen bericht .

Artikel 3. Prijzen en betalingen.

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland dient het verschuldigde bedrag vooraf via bankoverschrijving te worden voldaan. Voor bestellingen met een afleveradres in het buitenland dient het bedrag uitsluitend via een bankoverschrijving te worden voldaan , tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3 Bij niet tijdige, volledige betaling heeft Het Honingmagazijn het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.4 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment van bestelling en de uitvoering van de bestelling door Het Honingmagazijn , gelden de nieuwe prijzen.

Artikel 4. Levering.

4.1 De op de website eventueel vermelde levertijden zijn indicatief. Besteller ontvangt de bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen dertig (30) werkdagen, tenzij door Het Honingmagazijn anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt besteller hier van tijdig bericht . Tot het moment van levering heeft besteller in dit geval het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen verzonden worden naar het afleveradres.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als het verschuldigde bedrag volledig is betaald.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Het Honingmagazijn geleverde artikelen rusten, moeten geheel en onvoorwaardelijk worden gerespecteerd.

6.2 Het Honingmagazijn garandeert niet dat de aan besteller geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid.

7.1 Besteller dient de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebreken dienen uiterlijk binnen vijf (5)werkdagen na ontdekking per email en gemotiveerd aan Het Honingmagazijn te worden gemeld.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Het Honingmagazijn de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar , dan wel de factuurprijs terug te betalen.

7.3 Als besteller een artikel om welke reden dan ook toch niet wil hebben, heeft hij/zij het recht het artikel binnen tien (10) werkdagen na aflevering aan Het Honingmagazijn te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel en het artikel zelf onbeschadigd zijn.

Als het betreffende artikel al is betaald wordt het bedrag binnen tien (10) werkdagen terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening van besteller.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie.

8.1 Het Honingmagazijn is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van het internet , dan wel tussen Het Honingmagazijn en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Het Honingmagazijn.

Artikel 9. Diversen.

9.1 Besteller kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Het Honingmagazijn deze voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Het Honingmagazijn in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Het Honingmagazijn vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3 Het Honingmagazijn mag bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan Het Honingmagazijn toekomende rechten, heeft Het Honingmagazijn in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan besteller mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.